Informacja dystrybutora ubezpieczeń dla Klienta

Szanowni Klienci, dziękujemy za zainteresowanie usługami naszej kancelarii.

Wypełniając obowiązki informacyjne wynikające z Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń uprzejmie informujemy co następuje:

Dane Agenta:

Kancelaria Ubezpieczeniowa Halina Kamińska z siedzibą w Jeleniej Górze,
ul. Klonowica 13, 58-500 Jelenia Góra, NIP: 611-100-60-32, REGON: 230208142,
prowadzi działalność agenta ubezpieczeniowego co potwierdza wpis do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11156910/A. Rejestr jest dostępny na stronie internetowej organu nadzoru https://rpu.knf.gov.pl

Agent Kancelaria Ubezpieczeniowa Halina Kamińska współpracuje w zakresie dystrybucji ubezpieczeń z Arrant Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000498935, NIP: 5213666582, REGON: 147108717, który prowadzi działalność agenta ubezpieczeniowego co potwierdza wpis do Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych prowadzony przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11221772/A.

Wykaz zakładów ubezpieczeń, w imieniu których działa Agent:

Reprezentujemy więcej niż jeden zakład ubezpieczeń (tzw. multiagent): (w kolejności alfabetycznej)

 1. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.,
 2. Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. Vienna Insurance Group,
 3. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Compensa S.A.,
 4. Towarzystwo Ubezpieczeń Generali S.A.,
 5. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A.,
 6. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia S.A.,
 7. Towarzystwo Ubezpieczeń Inter Polska S.A.,
 8. Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Vienna Insurance Group,
 9. LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.,
 10. Towarzystwo Ubezpieczeniowe MTU,
 11. Towarzystwo Ubezpieczeniowe Proama S.A.,
 12. Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.,
 13. Towarzystwo Ubezpieczeń Signal Iduna S.A.,
 14. Signal Iduna Życie Polska TU S.A.,
 15. Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ,
 16. Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A.,
 17. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Warta S.A.,
 18. Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group,
 19. Towarzystwo Ubezpieczeń Uniqa S.A.

Oryginały pełnomocnictw do działania w imieniu zakładów ubezpieczeń są udostępnione do wglądu w siedzibie kancelarii.

Wynagrodzenie:

W związku z zawarciem proponowanej umowy ubezpieczenia otrzymujemy od zakładu ubezpieczeń wynagrodzenie w postaci prowizji agencyjnej uwzględnionej w kwocie składki ubezpieczeniowej (prowizyjny charakter wynagrodzenia).

Reklamacje, skargi oraz pozasądowe rozwiązywanie sporów:

Nasza działalność agenta ubezpieczeniowego podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Każdemu klientowi (tj. poszukującemu ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu, uposażonemu i uprawnionemu z umowy ubezpieczenia, zleceniodawcy gwarancji ubezpieczeniowej) będącemu osobą fizyczną, osobą prawną lub spółką nieposiadającą osobowości prawnej przysługuje prawo złożenia:

 • reklamacji w zakresie niezwiązanym z udzielaną ochroną ubezpieczeniową. Reklamacja może być złożona w formie: 1) pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową na adres Kancelaria Ubezpieczeniowa Halina Kamińska ul. Klonowica 13, 58-500 Jelenia Góra., 2) ustnej – telefonicznie, na numer 75 75 34 279, albo osobiście podczas wizyty w biurze kancelarii, 3) elektronicznej – wysyłając e-mail na adres reklamacje@kancelariaubezpieczeniowa.eu lub poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej www.kancelariaubezpieczeniowa.eu.  Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
 • skargi niebędącej reklamacją, w rozumieniu ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Skargę składa się na adres siedziby kancelarii. Odpowiedzi na skargę udziela się w terminie 30 dni od dnia otrzymania skargi.

Informujemy, że Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl) jest uprawniony, w rozumieniu Ustawy o pozasądowym rozpatrywaniu sporów konsumenckich, do pozasądowego rozpatrywania sporów podmiotów rynku finansowego z klientem.

Zapobieganie konfliktom interesów:

Agent oraz osoby wykonujące czynności agencyjne w jego imieniu:

 • nie posiadają akcji lub udziałów brokera ubezpieczeniowego;
 • nie wykonują działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń lub czynności brokerskich w zakresie ubezpieczeń;
 • nie pozostają w innych relacjach, które mogłyby zagrażać wykonywaniu działalności w zakresie dystrybucji ubezpieczeń zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów;
 • stosują rozwiązania organizacyjne służące zapobieganiu potencjalnym konfliktom interesów, tak aby nie
  miały one negatywnego wpływu na interes klientów.