Klauzula informacyjna Administratora danych osobowych dla Klienta

Administrator i dane kontaktowe Administratora:

Administratorem danych osobowych jest:
Kancelaria Ubezpieczeniowa Halina Kamińska
z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Klonowica 13, 58-500 Jelenia Góra.

Kontakt z Administratorem we wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail: rodo@kancelariaubezpieczeniowa.eu lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby Administratora.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • przygotowania i przedstawienia oferty , w tym dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do przygotowania i przedstawienia oferty (tj. do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 • oceny ryzyka ubezpieczeniowego w sposób zautomatyzowany w ramach profilowania klientów przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia
 • zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy,
 • marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, obejmującego profilowanie w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadnionym interesem Administratora jest dostarczanie klientom informacji o produktach ubezpieczeniowych oferowanych przez zakłady ubezpieczeń, których agentem jest Administrator.
 • wypełniania przez Administratora obowiązków dotyczących przechowywania dowodów księgowych dotyczących umów ubezpieczenia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów o rachunkowości.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia lub przystąpienia do umowy ubezpieczenia i jej wykonania oraz do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy ubezpieczenia lub przystąpienie do umowy ubezpieczenia.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie:

Decyzje dotyczące wysokości składki ubezpieczeniowej będą podejmowane automatycznie tj. bez udziału człowieka, na podstawie Pani/Pana danych niezbędnych do dokonania oceny ryzyka ubezpieczeniowego przez ubezpieczyciela w odniesieniu do przedmiotu ubezpieczenia. Decyzje będą oparte o profilowanie, tj. automatyczną ocenę ryzyka ubezpieczeniowego zawarcia z Panią/Panem umowy ubezpieczenia. W związku ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji dotyczącej wysokości składki ubezpieczeniowej, ma Pani/Pan prawo do zakwestionowania tej decyzji, prawo do wyrażenia własnego stanowiska oraz wystąpienia o ponowne przeanalizowanie Pani/Pana sprawy i podjęcie decyzji przez pracownika.

Okres przechowywania danych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, obejmującego profilowanie, jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tym celu. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Pani/Pana dane  osobowe będą przetwarzane do czasu jej wycofania.

Przekazywanie danych:

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione:

 • podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie
  przepisów prawa.
 • zakładom ubezpieczeń, których agentem jest Administrator,
 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, w tym dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora,
 • podmiotom w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w związku z realizacją umowy ubezpieczenia np. komunikacyjnego albo turystycznego.

Pani/Pana prawa:

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
 • do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.
 • do wycofania zgody, w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda. W szczególności przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Zgodę można odwołać w każdym czasie w siedzibie Administratora lub wysyłając e-mail na adres rodo@kancelariaubezpieczeniowa.eu albo pismo na wskazany powyżej adres. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.