Twój zawód

OC ZAWODOWE

Jeśli jesteś przedstawicielem któregoś z poniższych zawodów masz prawny obowiązek ubezpieczenia swojej zawodowej odpowiedzialności cywilnej – Sprawdź ofertę u nas !

 • architekt,
 • komornik
 • adwokat, radca prawny, notariusz,
 • rzecznik patentowy,
 • agent i broker ubezpieczeniowy,
 • biegły rewident księgowy (podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych),
 • rzeczoznawca majątkowy,
 • prowadzący księgi rachunkowe, doradca podatkowy,
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami,
 • zarządca nieruchomości,
 • makler,
 • detektyw,
 • lekarz, lekarz dentysta, fizjoterapeuta,
 • pielęgniarka wykonująca zawód w ramach działalności leczniczej jako indywidualną praktykę,
 • przewoźnik,
 • organizator imprezy masowej. 

OC W ZWIĄZKU Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ I POSIADANYM MIENIEM

Osoby wykonujące inne zawody również narażone są na roszczenia w związku z wykonywaniem swojej pracy. Skorzystaj z naszej porady  w celu określenia odpowiedniego zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Zakres ubezpieczenia  obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody na osobie lub w mieniu wyrządzone  osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, użytkowaniem mienia oraz wprowadzeniem produktu do obrotu (odpowiedzialność cywilna za produkt), w szczególności może o obejmować:

 • odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,
 • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
 • utracone korzyści i inne straty wynikające z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową,
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony sądowej (pokrywane ponad sumę gwarancyjną),
 • szkody w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców
 • szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania,
 • szkody wynikłe z działania środków wybuchowych, fajerwerków, młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów,
 • szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
 • szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem.

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe, w tym między innymi:

 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe poza terytorium RP,
 • odpowiedzialność cywilną wzajemną pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem oraz pomiędzy osobami objętymi ubezpieczeniem a ich podwykonawcami,
 • odpowiedzialność cywilną najemcy ruchomości,
 • odpowiedzialność cywilną pracodawcy,
 • odpowiedzialność cywilną przechowawcy,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wynikłe z emisji substancji niebezpiecznych,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu poddanym obróbce lub innym czynnościom,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez energię,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez półprodukt,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez maszyny lub inne urządzenia wyprodukowane, dostarczone, naprawiane przez osoby objęte ubezpieczeniem,
 • odpowiedzialność cywilną za czyste straty finansowe,
 • odpowiedzialność cywilną za koszty usunięcia i zastąpienia wadliwej rzeczy ruchomej przez rzecz wolną od wad,
 • odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane oddziaływaniem wibracji, osunięciem się ziemi, osiadaniem gruntu,
 • koszty wycofania wadliwego produktu z rynku. 

UBEZPIECZENIE OCHRONY PRAWNEJ

Ubezpieczenie ochrony prawnej pozwala na uniknięcie wysokich kosztów związanych z dochodzeniem swoich praw na drodze sądowej.
Zapewnia pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń lub zwrot kosztów obrony np. w postępowaniu karnym. Ubezpieczenie obejmuje zwykle pokrycie następujących  kosztów:

 • wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego (w tym porady i konsultacje),
 • opłat sądowych,
 • ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym i karnym,
 • kosztów dojazdu na rozprawę sądową.

DLA OSÓB PRYWATNYCH

Prowadzisz własną działalność gospodarczą? Jesteś przedstawicielem wolnego zawodu? Jesteś zatrudniony na podstawie kontraktu? Dla Ciebie każda choroba lub wypadek uniemożliwiająca wykonywanie pracy może powodować obniżenie przychodów.  Kilkutygodniowe zwolnienie, wobec konieczności ponoszenia kosztów stałych niesie ryzyko utraty płynności finansowej.  Negatywne następstwa takich sytuacji można jednak ograniczyć dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu.

Świadczenie wypłacane za każdy dzień niezdolności do pracy po upływie określonego czasu wyczekiwania pozwala przetrwać trudny czas rekonwalescencji, utrzymując dotychczasowy poziom życia.

Suma ubezpieczenia określona w polisie adekwatna jest do zarobków i stanu majątkowego Ubezpieczonego. Maksymalna wysokość świadczeń jest zależna od przychodów osiągniętych w okresie 12 miesięcy z tytułu pracy w wykonywanym zawodzie.